میل گرد

STEEL BARS


 

میلگرد

وزن: ۵۰ تن حداکثر
قطر: ۳۰۰ الی ۱۴۰۰ میلی متر
طول: ۲۰۰۰ الی ۱۲۰۰۰ میلی متر