بلوک های فولادی

SQUARE


اندازه بلوک های فولادی

وزن: ۵۰ تن حداکثر
طول لبه: ۳۰۰ الی ۱۳۰۰ میلی متر
طول: ۲۰۰۰ الی ۱۲۰۰۰ میلی متر