حلقه

ROLLED RINGS


 

اندازه فلنج * (مخازن) - FLANGES

وزن: ۷۰ الی ۸۰۰ کیلوگرم
اندازه بیرونی: ۵۵۰ الی ۱۸۰۰ میلی متر
اندازه درونی: ۳۰۰ الی ۱۶۰۰ میلی متر
عرض فلنج: ۷۵ الی ۲۷۵ میلی متر

اندازه چرخ تایر - WHEEL TYRES

وزن: ۷۰ الی ۷۵۰ کیلوگرم
اندازه بیرونی: ۴۲۰ الی ۲۰۱۵ میلی متر
اندازه درونی: ۲۴۵ الی ۱۸۳۰ میلی متر
عرض تایر: ۸۵ الی ۲۰۰ میلی متر

اندازه حلقه - RINGS

وزن: ۷۰ الی ۱۵۲۰ کیلوگرم
اندازه بیرونی: ۵۰۰ الی ۲۸۰۰ میلی متر
اندازه درونی: ۳۰۰ الی ۲۶۰۰ میلی متر (* در بعضی موارد تا ۲۸۰۰ میلی متر)
اندازه درونی: ۶۵ الی ۳۶۵ میلی متر

حلقه فولاد پر الیاژ - HIGH-ALLOYED RINGS* (MARTENSITE)

وزن: ۷۰ الی ۹۰۰ کیلوگرم
اندازه بیرونی: ۵۰۰ الی ۱۲۰۰ میلی متر
اندازه درونی: ۴۰۰ الی ۱۰۰۰ میلی متر
عرض حلقه: ۶۵ الی ۳۵۶ میلی متر

* Individual technological testing required.

اندازه حلقه فولاد پر الیاژ - HIGH-ALLOYED RINGS* (AUSTENITIC)

وزن: ۷۰ الی ۱۰۰۰ کیلوگرم
اندازه بیرونی: ۵۰۰ الی ۱۸۰۰ میلی متر
اندازه درونی: ۴۰۰ الی ۱۷۰۰ میلی متر
عرض حلقه: ۶۵ الی ۲۵۰ میلی متر

* Individual technological testing required.

اندازه فلنج های دارای بالاترین درجه انفجار * (مخازن) - HIGH-ALLOYED FLANGES

وزن: ۷۵ الی ۳۰۰ کیلوگرم
اندازه بیرونی: ۵۵۰ الی ۱۲۵۰ میلی متر
اندازه درونی: ۳۲۰ الی ۱۰۰۰ میلی متر
عرض فلنج: ۷۵ الی ۱۸۰ میلی متر