فورج های قالب باز

open die forgings


 

CONTOURED FORGINGS

وزن: ۵۰ تن حداکثر
قطر: ۳۰۰ الی ۱۸۰۰ میلی متر
طول: حداکثر ۱۴۰۰۰ میلی متر