مقاطع تو خالی

HOLLOW BODIES


 

اندازه مقاطع تو خالی

وزن: ۳۵ تن حداکثر
قطر درونی: ۳۰۰ الی ۹۰۰ میلی متر
طول: ۱۵۰۰ الی ۶۰۰۰ میلی متر
ضخامت دیواره: حداقل ۱۰۰ میلی متر