مقاطع تخت

FLAT


اندازه مقاطع تخت

وزن: ۵۰ تن حداکثر
عرض: ۵۰۰ الی ۲۰۰۰ میلی متر
ارتقاع: ۱۰۰ الی ۱۰۰۰ میلی متر
طول: حداکثر ۱۴۰۰۰ میلی متر