دیسک

Disk


اندازه دیسک

وزن: ۵۰ تن حداکثر
قطر: ۱۰۰۰ الی ۳۹۰۰ میلی متر
ارتقاع: حداقل ۱۰۰ میلی متر